Rapporter

SOLREG HALLAND
Acceptans och delaktighet för solenergi – en framåtsyftande och lärande undersökning

En undersökning som kan bistå med erfarenheter och kunskaper kring hur framtida projekteringar ska kunna genomföras utifrån en studie av ett område som var föremål för en solenergianläggning, men där protester från boende gjorde att platsen för projektering fick flyttas. Undersökningen genomfördes inom projektet SolReg av Haverdal Consulting på uppdrag av Alexandersoninstitutet och EMC – Energi- och miljöcentrum. 

SOLREG HALLAND
Affärsmodeller och målgrupper inom solenergibranschen Solelbranschen ökar sina volymer kraftigt år från, och även det sker från väldigt låga nivåer så är det hög tid för att från centralt håll göra vad man kan för att få en sund utveckling med relevant kunskap bland aktörerna för att nå en god kvalitet på anläggningarna. EMC(Energi- och Miljöcentrum)/Alexanderssoninstitutet, som har tagit initiativet till den studie som avrapporteras här, har valt att som ett första steg beskriva nuläget för branschens aktörer i regionen, och därtill fördjupa diskussionen om lämpliga affärsmodeller idag.
SOLREG HALLAND
Kommunikationsstudie – Solel

Starka tillväxtmarknader går igenom stora utmaningar, inte minst vad gäller försäljningsarbetet, köpprocessen samt den marknadsföring och kommunikation som tillhör detta. Denna kommunikationsstudie kring solel har till syfte att ge underlag för att utveckla branschens kommunikationsmetoder och val av media. Studiens mål har varit att få en bild av hur företagen marknadsför sig, vilka metoder som används och hur tekniken presenteras. Förhoppningen har varit att ur rapportens resultat hitta förslag till metoder som effektiviserar mötet mellan säljare och köpare.