Remix

I handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar (KKN) 2009-2012 finns nio olika deluppdrag till nationella myndigheter och organisationer. Ett av dessa är ett gemensamt uppdrag till VINNOVA och Tillväxtverket att stötta nya modeller för affärsutveckling i inkubatorsmiljö.

Syftet med denna programsatsning är att fortsatt främja utvecklingen av inkubatorer - privata och offentligt ägda - inom kulturella och kreativa näringar och att tillvarata kulturell och konstnärlig kompetens inom inkubatorsystemet i sin helhet. Goda förutsättningar ska skapas för potentiella entreprenörer och företagare att utveckla sina affärsidéer och sitt företagande. Målet är att öka förutsättningarna för näringarnas etablerings- och tillväxtmöjligheter.

Programsatsningen har två olika spår, nationella branschsatsningar (VINNOVA) och en satsning på några mindre pilotprojekt (Tillväxtverket).

Pilotprojekt - Tillväxtverket

Satsningen stöttar några nya pilotmodeller för affärsutveckling i inkubatorer. Den ska ha en tydlig fokus på kundnytta och det ska finnas en regional förankring i genomförandet. Projekten ska också lyfta in ny kompetens och koppla samman nya idéer med inkubatorer; med exempelvis produkt- eller tjänsteinriktning.

Beviljade och pågående projekt

Tillväxtverket stöttar några få nyskapande och sinsemellan olika projektmodeller för att få en bredd i pilotsatsningen. Ett av dessa sex projekt är Remix. Mer information om de andra projekten hittar du på Tillväxtverkets hemsida.

Projektperiod: 111101–121231

Region: Halland

Projektledare: Anna Linton