170929_620x320_solreg Vi söker konsult för acceptansstudie av solenergi i samhället - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

Alexandersoninstitutet söker nu en konsult för ledning och genomförande av en acceptansstudie kring solenergi som kommer att ske i samarbete med medarbetare på Alexandersoninstitutet och EMC – Energi- och MiljöCentrum.

Under perioden 2017–2020 driver Alexandersoninstitutet tillsammans med företagsnätverket Energi- och Miljöcentrum det EU-finansierade projektet SolReg Halland. Projektets syfte är att främja en ökad produktion och användning av solenergi i Halland genom att bättre tillvarata och exploatera den teknik och kunskap som finns inom solenergibranschen.

De övergripande projektmålen är att:

  • Utveckla och testa nya skalbara affärsmodeller för solenergi i en samhällsbyggnadskontext.
  • Stärka beställarkompetensen för solenergi både inom offentlig och privat sektor.
  • Etablera samverkansforum för solenergi i Halland - en gemensam plattform för affärsutveckling och marknadsutveckling inom solenergi.
  • Skapa nya samarbeten mellan aktörer i olika branscher som syftar till att hitta nya tillämpningar av solenergi och stärka solenergins marknadsposition.

Studie av solenergi i samhället

Solreg Halland har i inledningen av projektet genomfört en tvådelad studie som bestod av en nulägesanalys samt en del om hur olika tekniker, finansieringsmodeller och målgrupper kan kombineras för att ta fram nya affärsmodeller. I detta skede kommer vi att genomföra en acceptansstudie Solelmarknaden har ökat starkt från en låg nivå de senaste åren, och ökningen har goda utsikter att tillta kraftigt, bland annat med tanke på Energimyndighetens förslag till strategi för solel i Sverige, ett förslag som är gjort på uppdrag av regeringen. Om de föreslagna 5 – 10% solel av all elproduktion år 2040 (också uttryckt som 7 – 14 TWh solelproduktion per år) antas som ett nationellt mål, så behöver installationstakten öka kraftigt! Också utan ett specificerat nationellt mål förväntas solelvolymen öka kraftigt. Dagens solelproduktion uppgår till cirka 0,1% av den totala elproduktionen, vilket är väldigt lite i jämförelse med de flesta jämförbara länder. För att möta en stark expansion i Halland så att en sund marknad uppstår och kvalitén på installationerna hålls på en bra nivå behöver en hel del saker klargöras och genomföras.

I projektet skall vi genomföra en acceptansundersökning av solenergi och vilka faktorer som påverkar människors och myndigheters inställning till solenergi i närområdet och i landskaps-/stadsbilden. Dessa faktorer är viktiga att känna till då de måste beaktas av både beställare och leverantörer av solenergi. Genom att känna till och beakta dessa faktorer kan denna risk minskas i framtida solenergiprojekt. I studien ingår även att intervjua bygglovshandläggare för att skapa en bild av vad som kan utgöra hinder för att få bygglov för solenergiinstallationer. Studien är en intervju- och enkätstudie.

Uppdraget uppskattas till 120–140 timmar.

Avtal kommer att tecknas med en anbudsgivare. Observera att ett uppdrag per konsult gäller, du kan alltså inte bli upphandlad till fler än ett uppdrag. Välkommen att lämna anbud senast den 16 oktober 2017.

 

Ladda hem underlag – Acceptansstudie av solenergi i samhället

Bilaga 1 – Avtalsmall acceptansstudie SolReg

Bilaga 2 – Alexandersoninstitutets handbok för konsulter

Bilaga 3 – Uppförandekod för konsulter