170130_620x320 Vi söker hållbarhetskonsult inom byggbranschen för utredningsuppdrag - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

Alexandersoninstitutet söker en konsult för att undersöka hur beställare och byggherrar idag behandlar hållbarhetsperspektivet i sina beställningar och kravställningar. Undersökningen syftar till att skapa ett underlag för att utveckla kompetenshöjande insatser kopplat till hållbarhet i byggprocessens hela värdekedja.

Utredningen skall göras i Halland med omnejd. 10-15 bolag i olika delar av byggprocessens värdekedja skall intervjuas. 1-2 avdelningar/nyckelpersoner med koppling till beställningar inom bygg- och fastighetssektorn skall intervjuas från var och en av de sex halländska kommunerna samt från Region Halland.

I uppdraget ingår att:

  • Utreda hur respondenternas organisationer idag behandlar hållbarhetsperspektivet i kravställningar och beställningar.
  • Undersöka vilka behov som finns hos organisationerna för att kunna ställa högre hållbarhetskrav
  • Ta fram förslag till hur ett beställarstöd/byggprocesstöd kan formeras baserat på resultaten i steg 1 och 2.

Uppdraget uppskattas till 120–140 timmar.

Välkommen att lämna anbud senast den 20 februari 2017.

Ladda hem underlag Hållbarhetskonsult inom byggbranschen

Ladda hem avtalsmall – Green building

Ladda hem Alexandersoninstitutets handbok för konsulter

Ladda hem uppförandekod för konsulter