Inom Alexandersoninstitutet pågår just nu 9 projekt med varierande innehåll och struktur, de olika projekten bedrivs på såväl regional nivå som EU nivå. För att kvalitetssäkra vårt eget arbete genomförs en kontinuerlig utvärderingsprocess, både interna och externa analyser som återkopplas in i projekten. Den kontinuerliga utvärderingsprocessen bejakar måluppfyllelse, indikatorer och resultat men även hur medarbetarna upplever delaktighet och utvecklas i takt med insatser och aktiviteter inom institutet.

En av nyckelpersonerna i detta analys- och utvärderingsarbete är Ulf Petäjä, lektor i stadsvetenskap på Högskolan Halmstad. Ulf bidrar till Alexandersoninstitutets utveckling på många olika sätt, men framför allt genom att se på verksamheten ur ett externt och objektivt perspektiv. Vi passade på att ställa ett par frågor till Ulf:

På vilket sätt är du knuten till Alexandersoninstitutet?

– Jag är knuten till AI i rollen som formativ utvärderare, vilket betyder att jag är tänkt att vara en aktör i processen gällande etablering och utveckling av Alexandersoninstitutet.

Vad lockade dig att samarbeta med Alexandersoninstitutet?

– Jag är intresserad av utvärderingar och tillfället att vara en del i utvecklingsprocessen av Alexandersoninstitutet känns stimulerande. Tror även att mitt intresse för frågor som rör kommunikation och lärande i organisationer och grupper kan vara till nytta i processen.

Vilket bidrag hoppas du kunna ge under din tid som utvärderare?

– Jag kan bidra med ett kritiskt sinne och ställa "dumma" frågor som övriga deltagare kanske inte tänkt på. Dock vill jag inte bara vara kritisk utan även konstruktiv och bidra till att Alexandersoninstitutet utvecklas på bästa sätt i framtiden.

Uppbyggnaden av institutet kommer att pågå under tre år och under tiden är det mycket rutiner, strukturer och roller som skall falla på plats. Ulf Petäjä är en viktig pusselbit i detta arbete.