Datalabb – Halland

Datalabb – Halland

Datum 29 April 2020

Plats Alexandersoninstitutet Otto Torells gata 18, 432 44 Varberg, Sverige

Postad av Maria Narevik

INBJUDAN TILL DATALABB–HALLAND (IN ENLISH, PLEASE SCROLL DOWN)

Dataanalys – hitta framgång i din egen data

Datalabb-Halland kombinerar individuell företagscoaching av erfarna experter och studenter med givande kunskapsseminarium. Programmet riktar sig främst till små och medelstora företag i Halland. Tidigare handlade digitalisering mycket om att göra det analoga digitalt. Idag handlar det mer om att hantera och analysera data – råvaran för framtidens innovationer. För att hantera data och skapa innovationer behövs enkla och lättförståeliga verktyg som effektiviserar arbetet. Labbet har en enkel och effektiv metod som hjälper företag att utnyttja potentialen i sin egen data. Med stöd av modellen identifierar vi utvecklingsprojekt som utvecklar företaget.

För att få ut maximalt av labbet är det bra om företaget:

  • Samlar data i någon typ av digitalt system
  • Kan visa upp sin data under datalabbet (vilken data finns, hur är den strukturerad?)
  • Är bekvämt med att på ett övergripande plan diskutera affärsutvecklingsidéer kopplat till problem, möjligheter och teknik.
  • Är bekvämt med att eventuellt hålla dialogen på engelska då det kan förekomma internationella studenter i workshopen.

ANMÄLAN

Anmäl dig senast 20 april genom att maila namn, e-post samt företag/organisation eller lärosäte och utbildning för dig som är student till micha.bjorck@alexandersoninstitutet.seDeltagandet är kostandsfritt! 

Varmt välkommen!

Datalabb-Halland är ett utvecklingsprogram som finansieras med stöd av Interreg NSR inom projektet Futures By Designvid Alexandersoninstitutet. Labbet ger plats för 50 företag och har finansiering fram till 31 december 2021.

 

IN ENGLISH

INVITATION TO DATALABB–HALLAND

Data analysis - find success in your own data

Datalabb-Halland combines individual coaching of experienced experts and students with knowledge seminars. The program is primarily aimed at small and medium-sized companies in Halland. In the past, digitization was a about the process of converting information into a digital format. Today, it is more about managing and analyzing the data - the raw material for future innovations. To manage data and create innovations, simple and easy-to-understand tools are needed to streamline the work. The lab has a simple and effective method that helps companies exploit the potential of their own data. With the support of the model, we identify development projects.

To get the most out of the lab, the company should:

  • Gather data in a ERP/digital system
  • Display their data during the data lab (what data is there, how is it structured?)
  • Be comfortable in discussing business development ideas, problems and technology on an overall level.
  • Be comfortable in having the dialogue in English as there may be international students in the workshop.

REGISTRATION

Datalabb-Halland takes place in the digital client called Zoom on April 29th, at. 01:00 pm to 04:00 pm. To make an expression of interest to participate, please e-mail your your name, e-mail and company/organization or university and education programme if you are a student to micha.bjorck@alexandersoninstitutet.se before April 20th. Your participation is free of charge!

Datalabb-Halland is a development program funded by Interreg NSR within the Futures By Design project at the Alexanderson Institute.  The lab will work with 50 companies overall and has funding until December 31, 2021.

2020-04-29 00:00:00
-0001-11-30 01:12:12